Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności

wielkość tekstu: A | A | A

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

stosowana przez SZUMILAS AT spółka jawna Anna Szumilas, Tadeusz Szumilas z siedzibą w Zawierciu, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 26, 42-400 Zawiercie, KRS: 0000156090 NIP: 6491965884, REGON: 276552760, dane kontaktowe wspólnika odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych: Tadeusz Szumilas, tel. 032 261 20 80, e-mail: kontakt@szumilas.com.pl, zwaną dalej ADO (Administratorem danych osobowych)

PREAMBUŁA

Na podstawie art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), uznając, że jest to proporcjonalne w stosunku do czynności przetwarzania, wdraża się poniższą Politykę Ochrony Danych Osobowych (dalej Polityka).

 1. DZIAŁANIA ADO W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH


 

 1. ADO podejmuje wszelkie działania, celem zapewnienia przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z prawem oraz wszelkie proporcjonalne do zakresu przetwarzania danych środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 2. W ramach realizacji działań opisanych w ust. 1. ADO podejmuje środki celem zapobieżenia takim zagrożeniom, jak:

  1. wpadki losowe (pożary, zalania pomieszczeń, katastrofy budowlanej), poprzez dokonywanie przetwarzania danych w budynkach o prawidłowym stanie technicznym, dokonywania przeglądów technicznych budynków, posiadanie systemu przeciwpożarowego, wyposażenie budynku w gaśnice, stały dozór budynku, system monitoringu, umieszczenie nośników danych osobowych ponad poziomem podłogi,

  2. działania osób trzecich niezgodne z prawem takie jak włamania i kradzieże, poprzez należyte zabezpieczenie pomieszczeń, stały dozór budynku, monitoring budynku oraz prawidłową organizację dostępu do urządzeń, na których przetwarzane są dane osobowe,

  3. awarie sprzętu lub nieprawidłowe działania oprogramowania poprzez

   1. zapewnienie aktualizacji oprogramowania,

   2. regularne sprawdzanie stanu oprogramowania i urządzeń,

   3. codzienne tworzenie kopii zapasowych danych przetwarzanych w formie elektronicznej,

  4. ujawnienie danych przez osoby nieuprawnione do przetwarzania danych poprzez:

   1. zapewnienie przetwarzania danych przez osoby upoważnione, upoważnianie do dostępu do danych w zakresie nie szerszym niż potrzebnym do realizacji zadań osoby upoważnianej, aktualizację upoważnień w przypadku zmiany zakresu czynności oraz prowadzenie ewidencji udzielonych upoważnień w postaci papierowego zbioru upoważnień,

   2. zawieranie umów o przetwarzanie danych z podmiotami, z usług których korzysta ADO przy przetwarzaniu danych, po uprzednim sprawdzeniu, czy podmioty te zapewniają należytą ochronę danych osobowych,

   3. prawidłową organizację stanowisk komputerowych, na których dochodzi do przetwarzania danych,

   4. wprowadzenie zasad korzystania z komputerów oraz telefonów, na których przetwarzane są dane osobowe,

   5. przechowywanie dokumentów papierowych zawierających dane osobowe w sposób ograniczający dostęp osób postronnych do dokumentów oraz przechowywanie dokumentów w szafkach zamykanych na klucz, do którego dostęp ma ograniczona ilość upoważnionych do przetwarzania danych osób,

   6. organizację stanowisk pracy, które oddzielają obszar dostępny dla klientów od obszaru gdzie przetrzymywane są nośniki danych osobowych, a także oddzielenie poszczególnych stanowisk pracy od siebie.

  5. ataki z Internetu poprzez korzystanie z programów antywirusowych, wdrożenie zasad korzystania Internetu na urządzeniach, na których przetwarzane są dane osobowe oraz przeszkolenie pracowników z zasad bezpiecznego korzystania z internetu i środowisk informatycznych,

  6. naruszenie zasad ochrony przez osoby upoważnione poprzez udzielenie osobom upoważnionym wyraźnych instrukcji dot. zasad przetwarzania, zobowiązania do przestrzegania zasad przetwarzania danych oraz zachowania danych w poufności i poinformowania o konsekwencjach prawnych nieprzestrzegania zasad.

 3. ADO przetwarza dane w oparciu o podstawy prawne wskazane w art. 6 ust. 1.lit. a), b), c), d) i f) RODO.

 4. W przypadku przetwarzania w oparciu o zgodę osoby, której dotyczą dane osobowe ADO zapewnia organizację zbierania zgody, jej odwoływania oraz wykonywanie obowiązków informacyjnych zgodnie z RODO.

 5. ADO dokonuje przetwarzania danych w zbiorach papierowych oraz za pomocą systemów informatycznych.

 6. ADO dokonuje przetwarzania danych osobowych rozproszonych oraz w zbiorach uporządkowanych.

 7. ADO przy wdrażaniu nowych czynności przetwarzania danych dokonuje analizy ryzyk związanych z przetwarzaniem oraz zapewnia środki techniczne i organizacyjne umożliwiające prawidłowe wykonywania wynikających z RODO obowiązków, w szczególności prawidłową ochronę danych osobowych, ich retencję oraz możliwość przeszukiwania celem wykonania praw osoby, której dane są przetwarzane.

 8. ADO zapewnia procedury przetwarzania danych osobowych, które w sposób domyślny zapewniają przetwarzanie danych zgodne z zasadami opisanymi w § 2. Polityki.

 9. ADO przekazuje dane do państw trzecich wyłącznie w przypadkach dozwolonych przez RODO – przekazanie danych następuję wyłącznie w formie cyfrowej w zakresie korzystania przez ADO z narzędzi informatycznych.


 

 1. ZASADY OCHRONY DANYCH WPROWADZONE PRZEZ ADO


 

 1. Przetwarzanie przez ADO danych osobowych odbywa się według następujących zasad:

  1. zgodność z prawem – przetwarzanie w oparciu o zdefiniowane podstawy prawne, zgodne z celem zebrania danych osobowych,

  2. rzetelność i prawidłowość – podejmowanie adekwatnych środków celem przetwarzania danych poprawnych i aktualnych,

  3. przejrzystość – przetwarzanie wedle ustalonych procedur zrozumiałych dla osób, których dane dotyczą,

  4. minimalizacji danych – przetwarzanie jedynie danych niezbędnych do realizacji określonego celu,

  5. retencji danych – usuwania danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już uzasadnione,

  6. poufności – informacja o przetwarzaniu danych konkretnej osoby nie jest udostępniana podmiotom trzecim, a osoby dopuszczone do przetwarzania zobowiązane są do zachowania danych w poufności.

 

 1. REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH

 

 1. ADO prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych zgodny z wymaganiami RODO, stanowiący inwentaryzacje procesów przetwarzania danych, sposobu ich przetwarzania oraz udostępniania.

 2. Rejestr czynności przetwarzania jest aktualizowany regularnie, nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

 3. Na żądanie organu nadzorczego ADO udostępnia rejestr czynności przetwarzania na żądanie organu nadzorczego.

 1. ANALIZA RYZYKA PRZETWARZANIA DANYCH

 

 1. Po przeprowadzeniu analizy zakresu przetwarzania danych osobowych, kategorii przetwarzanych danych, ilości osób, których dane są przetwarzane, sposobów przetwarzania danych, działania przez ADO również jako podmiot przetwarzający dane w imieniu innych administratorów danych i ryzyka mogących wystąpić przy przetwarzaniu danych, oceniając proporcjonalność działań:

  1. ADO nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ze względu na przetwarzanie danych w przeważającej mierze jako Przetwarzający w imieniu administratorów, którzy powołali Inspektorów ochrony danych,

  2. ADO ustalił, iż nie zachodzą ryzyka, o których mowa w art. 35 RODO.

 

 1. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

 

 1. ADO w czynnościach przetwarzania danych osobowych korzysta z usług podmiotów trzech, w szczególności w zakresie usług księgowych, prawnych, kurierskich i pocztowych, obsługi IT oraz narzędzi informatycznych do przetwarzania danych osobowych.

 2. ADO powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy zawartej z Przetwarzającym lub poprzez akceptację warunków świadczenia usług przez Przetwarzających.

 3. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej lub dokumentowej, o której mowa w art. 772 Kodeksu cywilnego – poprzez utrwalenie postanowień umowy lub regulamin na trwałym nośniku danych, w szczególności na serwerach Przetwarzającego.

 4. Przed zawarciem umowy ADO dokonuje weryfikacji zasad ochrony przez Przetwarzającego danych osobowych i zawiera umowy wyłącznie z Przetwarzającymi, którzy spełniają te zasady.

 

 1. DZIAŁANIE PRZEZ ADO W CHARAKTERZE PRZETWARZAJĄCEGO

 

 1. W zakresie w jakim ADO przetwarza dane udostępnione mu przez innego administratora danych osobowych ADO działaj jako podmiot przetwarzający.

 2. Działając jako podmiot przetwarzający ADO dokonuje przetwarzania danych wyłącznie w celu i zakresie wynikającym z umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z wymogami zawartej umowy o powierzenie przetwarzania i wymogami art. 28 RODO, chyba że ADO uprawniony jest do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej niż udostępnienie przez powierzającego.

 3. Wykonując przetwarzanie danych jako podmiot przetwarzający ADO kieruje się instrukcjami podmiotu powierzającego oraz zasadami ochrony danych osobowych jakie stosuje w zakresie własnego przetwarzania danych.

 4. ADO niezwłocznie informuje podmiot powierzający przetwarzanie, jeśli instrukcje wydane przez podmiot mogą doprowadzić do naruszenia zasad ochrony i prawidłowego przetwarzania danych.

 

 1. USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. ADO przetwarza dane osobowe w okresie realizacji celów przetwarzania oraz w okresie przedawnienie roszczeń, które mogą wynikać z przetwarzania danych oraz świadczenia usług przez ADO.

 2. Po okresie przetwarzania przez ADO danych w ramach realizacji celu przetwarzania, po zgłoszeniu przez osobę sprzeciwu, co do dalszego przetwarzania danych lub żądania do bycia zapomnianym ADO wyodrębnia dane i przenosi do zbioru danych przechowywanych wyłącznie na potrzeby obsługi roszczeń prawnych – dane we wskazanym zbiorze przetwarzane są wyłącznie w zakresie zachowania ich przez okres przedawnienia roszczeń i użycia w razie skierowania przez ADO lub do ADO roszczenia.

 3. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych ADO niezwłocznie usuwa dane osobowe z wszelkich nośników zarówno elektronicznych, jak i papierowych.

 4. ADO sporządza protokół z usunięcia danych osobowych i ich kopii.

 

 1. KONTROLA I AKTUALIZACJA ŚRODKÓW OCHRONY

 

 1. ADO dokonuje regularnego przeglądu procedur ochrony danych osobowych, aktualności sposobów zabezpieczenia danych osobowych oraz wytycznych organów zajmujących się ochroną danych osobowych i dostosowuje swoje działania do bieżących wymagań.

 2. ADO dokonuje czynności kontrolnych nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

 

 1. PROCEDURA REALIZACJI PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

 

 1. ADO realizuje prawa jednostki zgodnie z treścią RODO.

 2. W celu prawidłowego realizowania praw jednostki ADO wprowadza następującą procedurę działania:

 1. identyfikacja osoby, która zgłasza żądanie - przed zrealizowaniem prawa osoby, której dane podlegają przetwarzaniu ADO potwierdza tożsamość osoby, która podaje dane poprzez sprawdzenia danych z okazanym osobiście dokumentem tożsamości lub przeprowadzenie weryfikacji danej osoby polegającej na podaniu przez nią danych posiadanych przez ADO i sprawdzeniu ich zgodności; w przypadku braku możliwości weryfikacji tożsamości za pomocą środków komunikacji na odległość ADO odmawia realizacji żądania i wskazuje tryb weryfikacji tożsamości,

 2. identyfikacja żądania osoby – ustalenia jakiego działania osoba domaga się od ADO,

 3. weryfikacja możliwości wykonania żądania – weryfikacja czy treść żądania osoby zgłaszającej roszczenie, jego zasadność i środki techniczne umożliwiają realizacją roszczenia bezpośrednio po złożeniu żądania,

 4. natychmiastowa realizacja żądania - w przypadku żądania okazania danych przetwarzanych przez ADO lub aktualizacji danych przetwarzanych przez ADO o ile to możliwe ADO wykonuje czynności zgodne z żądaniem osoby, które je zgłasza,

 5. udokumentowanie żądania i informacja o terminie odpowiedzi - w przypadku innych roszczeń oraz braku możliwości realizacji żądania w sposób natychmiastowy ADO utrwala zakres żądania, jego datę i dane kontaktowe o ile nie są już utrwalone oraz informuje o terminach odpowiedzi na zgłoszone żądanie i prawach osoby wysuwającej żądania,

 6. odpowiedź na żądanie – ADO po sprawdzeniu zasadności żądania osoby odpowiada na żądanie

  1. wykonując żądane czynności i informując o wykonaniu czynności zgodnych z żądaniem osoby, która je złożyła,

  2. wzywając do uzupełniania danych lub sprecyzowania żądania potrzebnego do udzielenia odpowiedzi,

  3. odmawiając realizacji żądania, wskazując jednocześnie na przyczyny odmowy.

 1. Jeśli żądanie dotyczy danych, które ADO przetwarza w imieniu innego administratora ADO przed przystąpienie realizacji żądania zaprzestania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych i innych żądań prowadzących do zmniejszenia się ilości danych informuje o żądaniu podmiot, który powierzył ADO przetwarzanie.

 2. Osoby działające w imieniu ADO po otrzymaniu od osoby żądania dot. danych osobowych niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 24 h przekazują ADO udokumentowane żądanie.

 3. ADO udziela odpowiedzi w terminie miesiąca od otrzymania żądania.

 4. Jeśli udzielenie odpowiedzi w terminie miesiąc nie jest możliwe ADO przedłuża termin udzielenia odpowiedzi o kolejna 2 miesiące informując o tym osobę, która złożyła żądanie i wskazując przyczyny przedłużenia terminu.

 5. W przypadku braku podjęcia przez ADO działań w odpowiedzi na zgłoszone żądania ADO niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

 6. O zmianie przetwarzanych danych ADO informuje wszystkie podmioty przetwarzające dane w jego imieniu, jeśli jest to konieczne do prawidłowego wykonywania czynności przez te pomioty, chyba że zmiana jest dla tych podmiotów automatycznie widoczna.

 7. W przypadku realizacji żądania usunięcia danych osobowych ADO usuwa dane ze wszystkich rodzajów zbiorów, w tym z kopii zapasowej danych.

 8. Komunikacja w sprawie danych osobowych, przeszukiwanie zbiorów oraz wydanie jednej kopii danych są wolne od opłat.

 9. ADO za drugą i kolejne kopie danych osobowych pobiera opłatę pokrywającą koszty przygotowania, sporządzenia i przekazania kopii danych.

 10. ADO udostępnia kopię danych w formie papierowej lub elektronicznie w formacie pliku, który jest powszechnie używany (np. pdf.,xml, doc.)

 11. ADO pobiera opłatę za odpowiedź na żądania osoby, które są ewidentnie nieuzasadnione oraz nadmierne.

 12. ADO udziela osobom, od których zbiera dane osobowe w imieniu własnym oraz jako podmiot przetwarzający oraz osobom, których dane pozyskuje z innych źródeł informacji określonych w art. 13 i 14 RODO.

 

 1. PROCEDURA DZIAŁANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA NARUSZEŃ

 

 1. ADO, osoby działające z upoważnienia ADO oraz podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych zachowują należytą staranność w celu wykrycia ewentualnych naruszeń ochrony danych osobowych tj. naruszeń zasad bezpieczeństwa prowadzących do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych przez ADO.

 2. ADO udziela każdej osobie, której powierza przetwarzanie danych osobowych instrukcji dot. postępowania na wypadek wykrycia naruszenia i zobowiązuje ją do stosowania procedury.

 3. Każda osoba, której ADO powierza przetwarzanie danych zobowiązana jest stosować się do instrukcji ADO, który decyduje o środkach i sposobach dokumentowania oraz przeciwdziałania stwierdzonym naruszeniom.

 4. Każda osoba, której ADO powierza przetwarzanie danych zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 h godzin poinformować ADO o stwierdzonym naruszeniu, a w miarę możliwości udokumentować naruszenie i przeciwdziałać jego skutkom.

 5. Informacja o stwierdzeniu naruszenia zasad ochrony danych osobowych powinna obejmować:

  1. opis naruszenia zasad ochrony danych osobowych (sposób naruszenia – opis czynności prowadzącej do naruszenia; skutek naruszenia dla danych osobowych – utrata, nieuprawnione udostępnienie, modyfikacja; rodzaj i ilość danych), miejsce i czas stwierdzenia naruszenia,

  2. opis środków już podjętych przez osobę, która stwierdziła naruszenie,

  3. wszelkie inne okoliczności istotne dla zdarzenia,

 6. ADO podejmuje wszelkie działania mające na celu minimalizację negatywnych skutków zdarzenia i umożliwiające ich jak najszybsze zupełne usunięcie naruszenia, wyjaśnienie okoliczności naruszenia, udokumentowanie zdarzenia i powrót do przetwarzania danych zgodnie z wymogami prawa oraz przyjętymi procedurami.

 7. Jeśli naruszenie dotyczy danych, które zostały powierzone ADO przez inny podmiot ADO niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 h informuje podmiot, który powierzył mu dane o stwierdzonym naruszeniu oraz współpracuje z pomiotem, który powierzył mu dane przy udokumentowaniu naruszenia i przeciwdziałaniu jego skutkom.

 8. ADO niezwłocznie po ustaleniu okoliczności naruszenia, jego udokumentowaniu i o ile to możliwe usunięciu jego skutków, jednak nie później niż w ciągu 72h od stwierdzenia naruszenia informuje o naruszeniu organ nadzorczy, chyba że zachodzą przypadki wyłączenia obowiązku informowania organu nadzorczego.

 9. Zgłoszenie do organu nadzorczego zawiera:

  1. opis charakteru naruszenia, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorię i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą,

  2. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe ADO,

  3. opis możliwych konsekwencji naruszenia,

  4. opis środków zastosowanych lub proponowanych przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych oraz minimalizowaniu negatywnych skutków naruszenia.

 10. W przypadku dokonania zgłoszenia po upływie 72h ADO wskazuje przyczyny opóźnienia w zgłoszeniu.

 11. Zgłoszenie naruszenia nie dokonuje się, jeśli wedle oceny ryzyka przeprowadzonej przez ADO jest mało prawdopodobne, aby naruszenie skutkowało naruszeniem praw lub wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane.

 12. Jeśli naruszenie doprowadziło lub istnieje wysokie ryzyko, że mogło doprowadzić do naruszenia praw lub wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane ADO zawiadamia o wystąpieniu naruszenia osoby, których naruszenie dotyczyło.

 13. Zawiadomienie osób, których naruszenia danych mogło dotyczyć nie dokonuje się, gdy:

  1. mimo naruszenia zasad ochrony danych osobowych inne podjęte środki powinni ochronić dane osobowe przez przetwarzaniem niezgodnym z prawe, w szczególności, gdy naruszenie dot. danych zaszyfrowanych,

  2. podjęte przez ADO środki w sposób wysoce prawdopodobny eliminują wysokie ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane osobowe dotyczą,

  3. przekazanie informacji pojedynczym osobom wymagałoby niewspółmiernego wysiłku organizacyjnego i nakładów – wówczas o naruszeniu zasad ochrony danych osobowych informuje się osoby, których naruszenie dotyczyło lub mogło dotyczyć poprzez publiczny komunikat.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka jest dokumentem wewnętrznym, który udostępniany jest osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w imieniu ADO.

 2. Treść Polityki i zawarte w niej procedur stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa ADO, a każda osoba, która zapozna się z treścią Polityki zobowiązana jest zachować wynikające z niej informacje w poufności, chyba że zobowiązana jest ujawnić informacje na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

data wprowadzenia Polityki w życie: 22 maja 2018 r.

 

Zapewniamy
 • Najwyższą jakość w dobrej cenie
 • Obsługa wszystkich marek samochodów
 • Naprawę zgodnie z zaleceniami producentów
 • Dostęp do wszystkich części zamiennych w różnej cenie
 • Sumienność w realizacji zadań
 • Dostęp do wszystkich części oryginalnych
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • Szczegółowy przegląd samochodu przed zimą pozwoli wychwycić większość niedopatrzeń, których usunięcie powinno przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa podczas jazdy. Natomiast odpowiednie przygotowanie auta na przyjście tej mało sprzyjającej pory roku, pozwoli zachować nasz ...dalej 

ELEKTRO - SERWIS Tadeusz Szumilas
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 26, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 670 37 00
e-mail: elektro-serwis@szumilas.com.pl

Ford Szumilas. Serwis internetowy autoryzowanego dealera Forda. Zawsze aktualne informacje o ofercie, promocjach, modelach, jazdach próbnych.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna